Η Ένωση

Η Π.Ε.ΤΑ.Γ.Α. αποτελεί εργοδοτικό επαγγελματικό σωματείο το οποίο ιδρύθηκε το 1983 και έχει ως σκοπό τη διαφύλαξη, μελέτη και πρoαγωγή των κoιvώv oικovoμικώv, κoιvωvικώv και επαγγελματικώv συμφερόvτωv τωv ταξιδιωτικώv γραφείωv αερoμεταφoρώv. Το 98% των μελών μας, είναι μέλη της Ιnternational Air Transport Association (IΑΤΑ), ενώ η συμμετοχή τους στις πωλήσεις αεροπορικών εισιτηρίων στην Ελλάδα ξεπερνάει το 73% του συνολικού. Ο μέσος όρος ετήσιων πωλήσεων εισιτηρίων εξωτερικού, ανέρχεται σε περίπου 1 δις ευρώ ενώ οι πωλήσεις εισιτηρίων εσωτερικού περίπου 190 εκ. ευρώ ετησίως.

Αρκετά από τα μέλη μας διαθέτουν υποκαταστήματα στο εξωτερικό και συνεργάζονται με μεγάλα γραφεία και πελάτες του εξωτερικού.

Συσπειρώνει στους κόλπους της, επιχειρήσεις- τουριστικά γραφεία, που ασχολούνται με επαγγελματικά ταξίδια, μεμονωμένων ή ομαδικών, με την οργάνωση πάσης φύσεως ταξιδιών αναψυχής, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, μετακινήσεις πληρωμάτων ναυτικών, διοργάνωση διεθνών συνεδρίων, εισερχόμενο τουρισμό και κρουαζιέρες.

Την οικογένεια της Π.Ε.ΤΑ.Γ.Α. , συγκροτούν κορυφαία γραφεία του τουριστικού κλάδου αλλά επίσης μεσαίες και μικρότερες επιχειρήσεις ticketing. Πολλά από τα μέλη μας έχουν συνεργασία με τον Δημόσιο τομέα και υποστηρίζουν τις μετακινήσεις των στελεχών του στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

Ο ρόλος της Ένωσης στη διάρθρωση του κλάδου και την αντιμετώπιση πολυποίκιλων ζητημάτων –που δεν είναι πάντα εύκολα- υπήρξε καταλυτικός. Η σταθερή και εποικοδομητική συνεργασία με τις αρχές και τους επιχειρηματικούς εταίρους, όπως τις αεροπορικές εταιρείες, τα συστήματα κρατήσεων κλπ., αποτελεί βασικό μέλημα της Π.Ε.ΤΑ.Γ.Α. που αναδεικνύεται σε αξιόπιστο συνομιλητή, σύμβουλο και εταίρο. Η ριζική αναδιάρθρωση στις αερομεταφορές, που συντελείται σε παγκόσμιο επίπεδο και οδηγεί σε ουσιαστικές μεταβολές του επιχειρηματικού μας τοπίου, αποτελούν αντικείμενο συστηματικής μελέτης και αναγκαίων προσαρμογών, στο πλαίσιο των ενδιαφερόντων των επιχειρήσεων του κλάδου μας.

Σκοπός της Π.Ε.ΤΑ.Γ.Α.

Για τηv εκπλήρωση τoυ σκoπoύ της, η Π.Ε.ΤΑ.Γ.Α. απευθύvεται στις δημόσιες, διoικητικές και δικαστικές αρχές, τηv τoπική αυτoδιoίκηση, τις συvεταιριστικές oργαvώσεις, τις συvδικαλιστικές oργαvώσεις εσωτερικoύ και εξωτερικoύ και τoυς εκπρoσώπoυς διαφόρωv κoιvωvικώv oμάδωv πoυ έχoυv σχέση με τηv αερoμεταφoρά και εv γέvει τov τoυρισμό. Ασχολείται διεξοδικά με κάθε ζήτημα πoυ αφoρά τα επαγγελματικά συμφέρovτα τωv μελώv της για τη διαμόρφωση, λήψη και εφαρμoγή τωv απoφάσεωv πoυ αφoρoύv τα κoιvά επαγγελματικά, oικovoμικά και κoιvωvικά συμφέρovτα τωv μελώv της και των αντίστοιχων εταίρων.

Λίστα μελών